Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders en verzorgers kunnen onze school actief meehelpen door lid te worden van de ouderraad (OR) of de medezeggenschapsraad (MR). De OR organiseert vooral leuke activiteiten, maar de MR houdt zich bezig met beleid. De MR is als controlerend orgaan verbonden aan deze school.

Beleidszaken

De MR van onze school bestaat uit zes leden waaronder drie ouders. De directeur gemeenten op als adviserend lid. De leden worden gekozen door een achterban. Dankzij de MR hebben ouders en andere resultaten inspraak en verantwoordelijkheid in de school. De school heeft voor verschillende beleidszaken advies en instemming nodig van de MR. Denk aan bijvoorbeeld aan schooltijden, vakantieregeling, het schoolplan en nog veel meer. Het is allemaal vastgelegd in het MR-reglement dat is te zien op onze school.

De MR komt vijf keer per jaar samen om te vergaderen. Dit zijn openbare bijeenkomsten waar iedereen bij kan zijn.

De vergaderdata zijn: 4 oktober 2021, 13 december 2021, 9 maart, 20 april 2022 en 07 juni 2022.

 

U kunt de MR benaderen door het aanspreken van een MR-leden, of door te mailen naar: mr@jozefww.skbg.nl.

 

MR reglement

GMR

Naast de MR op iedere school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting van alle scholen van SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). Deze GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting.

Leden van de MR

Lonneke Nekkers (ouder en aanspreekpunt ouderbetrokkenheid)

Sandra Wijnveen (ouder en vice-voorzitter)

Ferdy Groot Nibbelink (ouder en voorzitter)

Sandra te Brake (leerkracht)

Ellen Eshuis (leerkracht)

Nadie te Hofste (leerkracht)

Notulen

De MR van onze school meerdere malen per jaar bij elkaar voor een vergadering. Deze vergadering kun je bijwonen. Lukt dat niet? Dan zijn hieronder de notulen van de bijeenkomsten te vinden.

Notulen MR vergadering 4 oktober 2021

Notulen MR vergadering 13 december 2021

gogoanime